Konkurs grantowy 1/2022/G (aktywizacyjny) Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu

Witamy na naszej stronie

Tuchola, 23.11.2022r.

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2022/G

Termin składania wniosków: 8 grudnia 2022r. – 21 grudnia 2022r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", ul. Kolejowa 4, 89-500 Tuchola, 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie: http://www.partnerstwo.borytucholskie.pl, następnie wersję papierową wniosku o powierzenie grantu, podpisaną przez osoby uprawnione wraz załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w 1 egzemplarzu w biurze Partnerstwa LGD Bory Tucholskie. Za termin złożenia wniosku uznaje się złożenie wersji papierowej w biurze LGD (a nie termin zatwierdzenia wniosku w generatorze).

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny w ramach naboru:
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
2. zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:

Projekt Grantowy LGD przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.1 LSR Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku.

 Wskaźniki produktu:

  wskaźniki produktu nr 1  wskaźniki produktu nr 2
wskaźniki produktu  liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR  liczba szkoleń w ramach środków LSR
jednostka miary sztuka sztuka
wartość  16  4

Limit środków w ramach naboru: 70.457,90 EUR (281.831,60 zł, po kursie 1 EUR = 4 zł), w tym:
a) na realizację wskaźnika nr 1 – 233.851,08 zł
b) na realizację wskaźnika nr 2 – 47.980,52 zł

Kwota grantu: od 5.000 zł do:
a) dla projektów objętych grantem realizujących wskaźnik nr 1 - do 14.615 zł
b) dla projektów objętych grantem realizujących wskaźnik nr 2 - do 11.995 zł

Intensywność pomocy: do 100%

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
a) w ramach wskaźnika nr 1:
- organizacja przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe (np. warsztaty, imprezy, wystawy, pokazy, konkursy, publikacje, itp.) ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy mieszkańców obszaru LSR, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
- organizacja przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe (np. warsztaty, imprezy, wystawy, pokazy, konkursy, publikacje, itp.) nawiązujących do lokalnego dziedzictwa Borów Tucholskich (dziedzictwa kulturalnego, historycznego, przyrodniczego itp.).
b) w ramach wskaźnika nr 2
- organizacja szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy mieszkańców obszaru LSR, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
- organizacja szkoleń nawiązujących do lokalnego dziedzictwa Borów Tucholskich (dziedzictwa kulturalnego, historycznego, przyrodniczego itp.).

 Podmioty uprawnione do składania wniosków:
• osoby prawne, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR, w tym jednostki sektora finansów publicznych (warunek dotyczący siedziby nie dotyczy Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej),

• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 14
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę Decyzyjną/

UWAGA: W przypadku równej liczby punktów o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców decyduje:
a. w pierwszej kolejności – wysokość wkładu własnego Grantobiorcy, tj. Grantobiorca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych projektu objętego grantem zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu Listy wybranych Grantobiorców,
b. w drugiej kolejności - niższa kwota dofinansowania,
c. w trzeciej kolejności – decyduje data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy" na lata 2016-2023, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" oraz na stronie internetowej: www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie". Pytania należy kierować na adres email: partnerstwo@borytucholskie.pl lub telefonicznie: (52) 33 61 213.

 

Załączniki do ogłoszenia:
1. wzór formularza wniosku o powierzenie grantu;
2. wzór oświadczenia w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
3. wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu;
4. wzór formularza umowy o powierzenie grantu;
5. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
6. szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;
7. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
8. lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców.
9. zgoda właściciela nieruchomości na realizację operacji.
10. wzór oferty cenowej (fakultatywny)
11. katalog stawek maksymalnych

LINK GO GENERATORA WNIOSKÓW

logotypy kolor flaga

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.