OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Witamy na naszej stronie

   Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Nr konkursu LGD: 1/2018/G.

   Termin składania wniosków: 6 – 20 sierpnia 2018 r.

   Miejsce składania wniosków: Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30  do 15:30.

   Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

   Tryb składania wniosków:
   Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej w formie edytowalnej na dowolnym nośniku informacji (format *xls).
   Forma wsparcia: refundacja (płatność pośrednia 70% po podpisaniu umowy, płatność końcowa 30% po rozliczeniu projektu objętego grantem).

   Zakres tematyczny w ramach naboru:

 1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
 2. zachowanie dziedzictwa lokalnego.

   Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:

Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji:

 • celu ogólnego III: Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023 roku;
 • celu szczegółowego 3.1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku;
 • przedsięwzięcia 3.1.1: Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR.

W ramach przedsięwzięcia 3.1.1
Wskaźniki produktu (w zależności od celu szczegółowego LSR):

Lp.

1

2

wskaźniki produktu

Liczba szkoleń w ramach środków LSR

Liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR

jednostka miary

sztuka

sztuka

wartość

2

7

   Limit środków w ramach naboru: 100.000,00 zł, w tym:

 1. na realizację wskaźnika nr 1 – 20.000,00 zł
 2. na realizację wskaźnika nr 2 – 80.000,00 zł

   Kwota grantu: od 5.000 zł do 20.000  zł.
  Intensywność pomocy: do 100% .

   Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: szkolenia, warsztaty, imprezy inicjujące, wystawy, pokazy związane dziedzictwem kulturowym i historycznym Borów Tucholskich, konkursy, projekty związane z  ochroną środowiska i zmianami klimatu, publikacje, imprezy charakterystyczne dla regionu (Historyczny Pochód Borowiaków).

   Podmioty uprawnione do składania wniosków:

 • osoby prawne, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR (w tym jednostki sektora finansów publicznych),
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

   O powierzenie grantu nie mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność gospodarczą, w tym działalność zwolnioną spod rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła. Może on wykonywać działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej grantobiorcy).

   Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

   Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

   Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

   Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

   Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 24 pkt (spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę Decyzyjną).

   UWAGA: W przypadku równej liczby punktów o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców decyduje:

 1. w pierwszej kolejności – wyższy udział kwoty wkładu własnego do wartości kosztów kwalifikowalnych operacji,
 2. w drugiej kolejności - niższa kwota dofinansowania,
 3. w trzeciej kolejności – data i godzina przyjęcia wniosku o powierzenie grantu w Biurze LGD.

   Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy" na lata 2016-2023, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" oraz na stronie internetowej: www.partnerstwo.borytucholskie.pl.

   Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie". Pytania należy kierować na adres email: partnerstwo@borytucholskie.pl lub telefonicznie: (52) 336 12 13.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. wzór formularza wniosku o powierzenie grantu;
 2. wzór oświadczenia w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 3. wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu;
 4. wzór formularza umowy o powierzenie grantu;
 5. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 6. szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;
 7. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 8. lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców - Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy" na lata 2016-2023.
 9. opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru - załącznik obowiązkowy
 10. katalog maksymalnych stawek dla towarów i usług
 11. wzór oferty cenowej - do fakultatywnego zastosowania

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.