Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 1/2022 (inicjatywy dla ludzi młodych)

Witamy na naszej stronie

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (dalej: LGD) w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020.

[Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-428/22;
Numer konkursu nadany przez LGD: 1/2022]

Informacje o naborze
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (dalej: LGD) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-428/22 (nr konkursu nadany przez LGD: 1/2022).
Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków.

Terminy
Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 26 maj 2022 roku
Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu - 02 czerwca 2022 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu – III kwartał 2022 roku

Miejsce składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (dalej: LGD) pod adresem:
ul. Kolejowa 4
89-500 Tuchola
w dni robocze tj.
poniedziałek – piątek w godz. od 07:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej:https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/ .

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (dalej: LGD) w terminie naboru.
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

Kto może składać wnioski?
Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:
• jednostkę samorządu terytorialnego;
• organizację pozarządową.

Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie projektu. W przypadku złożenia 2 lub większej liczby wniosków, weryfikacji podlegać będzie wniosek złożony jako 1 w kolejności.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na:

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:

a) pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością);

b) pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr
w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć.

Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.
Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (dalej: LGD) dokona oceny i wyboru
projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane
w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 8 punktów.
Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 98% [1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania:
a) dla jednostki samorządu terytorialnego – 135 744,17 zł
a) dla organizacji pozarządowej – 50 000,00 zł
[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 100%. Niemniej jednak dofinansowanie nie może być większe niż określone w LSR, czyli 98%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 100 209,19 PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

Pytania i odpowiedzi
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (dalej: LGD)
czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz.: od 07:30 do 15:30
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 52 336 12 13 lub na adres e-mail: partnerstwo@borytucholskie.pl.

Dowiedz się więcej
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

1. Kryteria wyboru projektu – Kryteria wyboru operacji w ramach LSR
2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014–2020
3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P (GWD)
5. Instrukcja użytkownika GWD
6. Regulamin użytkownika GWD
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu [2]; 
8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załacznikami [3]; 
9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
9a Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji
10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu;
11. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną word wniosku o płatność; w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL); 
12. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” 
13. Procedury wyboru i oceny pn.: Procedury wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy" dla wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD, finansowanych z RPO WK-P
14. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim; 
15. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

[2] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.
[3] j.w.

 

Dokumenty inne/ pomocnicze:

  - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 cz.1 (.zip
  - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 cz.2 (.zip) 
  - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 cz.3 (.zip) 
  - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 cz.4 (.zip)  
  - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 cz.5 (.zip) 
  - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 cz.6 (.zip

 

logotypy kolor flaga

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.