OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO 1/2021/EFS ('kluby młodzieżowe")

Witamy na naszej stronie

Zapraszamy do składania wniosków w naborze 1/2021/EFS o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD: 1/2021/EFS

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

3: Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023r.

 

Cel szczegółowy:

3.1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023r.

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie/typ projektu:

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.2: Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców obszaru LSR

(Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P)

 

Oś Priorytetowa 11

Działanie:

11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z  obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

    TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

  • TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 

CEL OGÓLNY LSR 3: Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023r.

 

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 3.1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.2: Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców obszaru LSR (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o powierzenie grantu powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

 

Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

  • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” dokona oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 150.000 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu objętego grantem.

 

Maksymalna wartość grantu wynosi 50.000,00 zł.

Minimalna wartość grantu wynosi 20.000,00 zł.

 

Wnioski o powierzenie grantu należy składać od 17.01.2022 r. do 28.01.2022r. do godz. 15:30.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2022 r.

 

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

 

Miejscem składania wniosków jest biuro Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola.

Wniosek o powierzenie grantu w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”: poniedziałek – piątek, w godz. 7:30 – 15:30.

 Wniosek o powierzenie grantu może być dostarczony:

- osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,

- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do biura LGD).

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 52 336 12 13 oraz 785 358 731.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu (pobierz)
2. Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o powierzenie grantu (pobierz)
3. Informacja pomocnicza do wypełnienia Wniosku o powierzenie grantu (pobierz)
4. Wzór umowy o powierzenie grantu z załącznikami (umowa)(załączniki)
5. Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu (pobierz)
6. Kryteria wyboru projektów

7. Katalog maksymalnych stawek (pobierz)
8. Wzór pełnomocnictwa (pobierz)
9. Wzór oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej (pobierz)
10. Wzór zgody właściciela obiektu na realizację projektu objętego grantem (dotyczy projektów, które ubiegają się o przyznanie punktów za spełnienie lokalnego kryterium wyboru nr 2 „Projekt wynika z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji”) (pobierz)
11. Klauzula informacyjna RODO (pobierz)
12. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli stosowana przez Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w ramach Projektów Grantowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (uchwała z dnia 28.10.2021), (uchwala o zmianie załączników z dnia 08.12.2021)
13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwa LGD Bory Tucholskie (pobierz)
14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (pobierz)
14.a Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (pobierz);
15. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pobierz)
15.a Informacja dotycząca czasowego zawieszenia stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pobierz)
16. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej (pobierz)
17. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym (pobierz)
18. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS (pobierz)
19. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (pobierz)

  ***

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

- NABÓR 1/2021/EFS 

***

 

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.