POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ- INFORMACJA O WYNIKACH OCENY NABORÓW 1/2021/EFS i 3/2021/EFS

Witamy na naszej stronie

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej
Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
 w dniu 10.03.2022r. w Tucholi

W dniu 10.03.2022r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej związane z oceną i wyborem wniosków o powierzenie grantów złożonych w odpowiedzi na konkursy 1/2021/EFS, oraz 3/2021/EFS. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na:

konkurs nr 1/2021/EFS - na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
· TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
· TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

konkurs nr 3/2021/EFS - na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Rada Decyzyjna Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” podjęła w dniu 10.03.2021r. decyzję o rozdysponowaniu środków z powyższych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

DO POBRANIA:

  1. Uchwała zatwiedzająca Listę projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2021/EFS pobierz
  2. Uchwała zatwiedzająca Listę projektów objętych grantami zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 3/2021/EFS pobierz
  3. Uchwała zatwierdzająca Listę projektów wybranych (z informacją, które z projektów objętych grantami mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) w ramach konkursu nr 1/2021/EFS pobierz
  4. Uchwała zatwierdzająca Listę projektów wybranych (z informacją, które z projektów objętych grantami mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) w ramach konkursu nr 3/2021/EFS pobierz
  5. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru Grantobiorców, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły (konkurs 1/2021/EFS, 3/2021/EFS) pobierz
  6. Wzór odwołania od decyzji Rady LGD pobierz

 

POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI RADY LGD

Odwołanie wnoszone jest za pośrednictwem Biura LGD i rozpatrywane przez Radę LGD.
1. Grantobiorca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odebrania pisma z pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania może wnieść Odwołanie od decyzji Rady LGD dot.:
a. negatywnej oceny zgodności z LSR,
b. nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru,
c. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania),
d. ustalonej przez LGD kwoty wsparcia (grantu) niższej niż wnioskowana.

2. Odwołanie należy dostarczyć do biura LGD (adres biura wskazany jest na stronie internetowej Partnerstwa) na wzorze zamieszczonym wraz z Listą projektów wybranych na stronie internetowej LGD. Liczy się data wpływu odwołania do biura LGD.

3. Złożenie odwołania w biurze LGD winno nastąpić zgodnie z pouczeniem o możliwości złożenia odwołania.

Odwołanie winno zawierać:
a. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
b. oznaczenie Grantobiorcy;
c. numer wniosku o powierzenie grantu nadany przez LGD;
d. wskazanie zakresu w jakim Grantobiorca nie zgadza się z oceną Rady LGD wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska;
e. podpis Grantobiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji bądź pełnomocnika (z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy).

W przypadku wniesienia odwołania niespełniającego wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa Grantobiorcę jednokrotnie do niezwłocznego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia.
Uzupełnienie przez Grantobiorcę odwołania może nastąpić wyłącznie w zakresie:
a) oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania,
b) oznaczenia Grantobiorcy;
c) numeru wniosku o powierzenie grantu;
d) podpisu Grantobiorcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania lub dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy.
Wezwanie do uzupełnienia odwołania lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje 30-dniowy bieg terminu na weryfikację wyników wyboru przez Radę LGD. Na prawo Grantobiorcy do złożenia odwołania nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia.

Odwołanie od decyzji Rady LGD pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:
a. nie zostało złożone na właściwym formularzu,
b. wpłynęło do biura LGD po upływie wskazanego powyżej terminu 7 dni,
c. zostało złożone przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący Grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru,
d. Grantobiorca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady LGD oraz nie uzasadnił przyjętego stanowiska,
e. została wyczerpana kwota przewidziana w Umowie o dofinansowanie projektu grantowego na realizację danego typu projektów objętych grantami ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.