Wyniki oceny wniosków w naborach 2/2022 i 3/2022 (XXVIII Posiedzenie Rady Decyzyjnej Partnerstwa LGD Bory Tucholskie)

Witamy na naszej stronie

Informujemy, że w dniu 21.09.2022r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach konkursów 2/2022 i 3/2022, zgodnie z zakresem tematycznym „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” i "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie".

Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.
Jednocześnie informujemy, że dokumentacja konkursowa przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

WYNIKI NABORU:
W ramach naboru wniosków nr 2/2022, trwającego od 13-26.07.2022r. do biura LGD wpłynęło 13 wniosków, (z czego 3 zostały wycofane przez Wnioskodawców).
1. Lista operacji zgodnych z LSR
2. Lista operacji wybranych 

W ramach naboru wniosków nr 3/2022, trwającego od 13-26.07.2022r. do biura LGD wpłynęło 12 wniosków
3. Lista operacji zgodnych z LSR
4. Lista operacji wybranych 

5. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 21.09.2022, załączniki do protokołu
4. Wzór protestu 

POUCZENIE: Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

Protest przysługuje w przypadku:

 • uzyskania negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo
 • nieuzyskania minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru operacji, albo
 • jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
 • ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Wymogi formalne protestu - Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

 • oznaczenie Instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • numer wniosku o przyznanie pomocy nadany przez LGD;
 • wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,
 • wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
 • wskazanie zarzutów w zakresie ustalonej przez LGD niższej kwoty wsparcia niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem;
 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu.

logotypy kolor flaga

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.