PROJEKTY GRANTOWE PROW

Witamy na naszej stronie

 

O PROJEKCIE GRANTOWYM PROW – konkurs 2/2020/G   

Umowa o przyznanie pomocy nr 00945-6935-UM0220005/20 zawarta w dniu 08.09.2020 r. w Toruniu zawarta z Województwem Kujawsko-Pomorskim 

Tytuł operacji: Borowiaki majo szmaka na szportowna robota - organizacja wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców obszaru LSR. 

Cel operacji: Celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację oddolnych przedsięwzięć  integracyjnych i aktywizacyjnych, służących wzmocnieniu kapitału społeczności lokalnej oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa Borów Tucholskich  w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD pn.  "Borowiaki majo szmaka na szportowna robota - organizacja wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców obszaru LSR.".

Opis operacji: Zakres operacji obejmuje realizację oddolnych przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, służących wzmocnieniu kapitału społeczności lokalnej (6 zadań) oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa Borów Tucholskich  (15 zadań) w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD.  Operacja przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.1 LSR „Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku”, odpowiadającemu przedsięwzięciu „Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców LSR” poprzez zaplanowany do osiągnięcia wskaźnik produktu określony w LSR „liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR – 21 przedsięwzięć. 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu  „Liczba osób, które wzięły udział w wydarzeniach integracyjnych i aktywizujących mieszkańców w ramach środków LSR” na poziomie 1839 osób. Wszystkie wydarzenia mają charakter otwarty. Grantobiorcy nie będą uzyskiwać dochodu w ramach realizowanych zadań (udział w wydarzeniach będzie nieodpłatny, publikacje będą udostępniane nieodpłatnie).  Zadanie nr 19 ma charakter inwestycyjny (zakup instrumentów muzycznych i koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu z okazji Święta Niepodległości i X- lecia orkiestry). 

Cele i przedsięwzięcia LSR wynikają bezpośrednio z analizy SWOT przeprowadzonej w LSR, która jednocześnie stanowi uzasadnienie potrzeby realizacji zadań w projekcie grantowym. Zadania realizowane w ramach projektu grantowego są odpowiedzią na słabe strony obszaru (problemy) jakimi są m.in. ograniczona oferta form spędzania czasu wolnego, w szczególności dla seniorów i młodzieży, niewystarczająca aktywność mieszkańców, niska świadomość ekologiczna mieszkańców oraz potrzeba promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego (projekt nie dotyczą wprawdzie typowej promocji dziedzictwa, ale mają na celu zachowanie naszego dziedzictwa poprzez realizację różnorodnych działań).

Zadania realizowane w ramach projektu grantowego wykorzystują ponadto mocne strony obszaru:  działania na rzecz budowy tożsamości regionalnej – borowiackiej, żywe tradycje kulturowe, historyczne, kulinarne, bogata działalność artystyczna i rękodzielnicza, liczne organizacje pozarządowe. Na tej podstawie  stwierdza się także, że zadania w ramach projektu grantowego służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. 

Efekty: Realizacja projektu grantowego przyczyni się do realizacji wskaźników zaplanowanych w LSR tj.:

- liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR – 21 szt.

- liczba osób, które wzięły udział w wydarzeniach integracyjnych i aktywizujących mieszkańców – 1 8839 osób

Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 209 276,00 zł

Projekt grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

________________________________________

O PROJEKCIE GRANTOWYM PROW – konkurs 3/2020/G  

Umowa o przyznanie pomocy nr 00945-6935-UM0220003/20 zawarta w dniu 08.09.2020 r. w Toruniu zawarta z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Tytuł operacji: U Borowiaków zawdy do uczby chanci - organizacja oddolnych inicjatyw szkoleniowych dla mieszkańców obszaru LSR Cel operacji:

Cel operacji: Celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację oddolnych inicjatyw szkoleniowych, służących wzmocnieniu kapitału społeczności lokalnej oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa Borów Tucholskich  w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD pn. "U Borowiaków zawdy do uczby chanci - organizacja oddolnych inicjatyw szkoleniowych dla mieszkańców obszaru LSR."

Zakres operacji obejmuje organizację szkoleń w ramach środków LSR, przyczyniając się do  wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców oraz zachowania lokalnego dziedzictwa.Operacja wpisuje się w realizację celu ogólnego LSR „Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023 roku", ponieważ każde z zadań objętych projektem zawiera elementy edukacyjne, aktywizacyjne i integracyjne, które się nawzajem uzupełniają, tworząc atrakcyjną ofertę dla mieszkańców, kierując ich uwagę także na lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Operacja przyczyni się do realizacji celu szczegółowego LSR odpowiadającemu przedsięwzięciu 3.1.1 Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców LSR tj., aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku poprzez zaplanowany do osiągnięcia wskaźnik produktu określony w LSR „liczba szkoleń w ramach środków LSR”: 6 szkoleń. 

Łącznie w wyniku realizacji zadań wchodzących w skład operacji zostanie osiągnięty następujący rezultat: 160 osób przeszkolonych, w tym 39 osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem  w ramach środków LSR.Wszystkie szkolenia mają charakter otwarty. Grantobiorcy nie będą uzyskiwać dochodu w ramach realizowanych zadań. 

Grantobiorcy zadeklarowali realizację niżej wymienionych zadań w zakresie „wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”  lub „zachowania dziedzictwa lokalnego” Borów Tucholskich,  w tym:

• w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego:zadanie 1. szkolenie dla harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Tuchola w zakresie kreatywnej animacji,zadanie 3. szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa w turystyce,zadanie 4. „Gminne miejsce dla każdego" – szkolenie podnoszące wiedzę i umiejętności w pokonywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację w społeczności lokalnej,zadanie 5. szkolenie z zakresu turystyki i terenoznawstwa,zadanie 6. Szkolenie teatralne,

• w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego Borów Tucholskich:zadanie 2. „Bory i Borowiacy - nasze małe ojczyzny” - szkolenie z zakresu edukacji regionalnej.Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 59 350,00 zł

 Projekt grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

________________________________________

 

O PROJEKCIE GRANTOWYM PROW – konkurs 1/2020/G  

Umowa o przyznanie pomocy nr 00970-6935-UM0220004/20 zawarta w dniu 02.10.2020 r. w Toruniu zawarta z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Tytuł operacji: U Borowiaków dla gościów wandrychy i fajn sparch - budowa ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Cel operacji: ozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zakres operacji obejmuje budowę/przebudowę/modernizację obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR, przyczyniając się do rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
Zrealizowany zostanie wskaźnik produktu określony w LSR Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR (9 szt.), w tym:
a) 5 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:

- Rekonstrukcja wieży wyciągowej i szybu górniczego kopani Montania (zadanie nr 1)
- Budowa obiektów małej architektury na placu w Małym Gacnie (zadanie nr 3)
- Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Białe (zadanie nr 5)
- Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej jako obiektu małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn (zadanie nr 6)
- Budowa placu rekreacyjno - edukacyjnego w miejscowości Zalesie (zadanie nr 7)

b) 4 przebudowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:

- Budowa ogrodu sensorycznego w Lubiewie (zadanie nr 2)
- Wehikuł czasu w Trutnowie - budowa obiektu małej architektury (zadanie nr 4)
- Wyspa skarbów nad jeziorem Bysławskim - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Bysławiu (zadanie nr 8)
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Pamiętowie (zadanie nr 9)

Wszystkie obiekty będą ogólnodostępne i niekomercyjne. Zadania służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (są odpowiedzią na słabe i mocne strony obszaru wskazane w analizie SWOT zawartej w LSR). Koszty stanowiące podstawę do oszacowania wartości grantów zostały obliczone na podstawie rozeznania rynku lub kosztorysów inwestorskich.

 

 Projekt grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.