PROJEKTY GRANTOWE EFS

Witamy na naszej stronie

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – EFS

Oś priorytetowa RPKP.11.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie RPKP.11.01.00 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Tytuł projektu: Projekt grantowy w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców obszaru LSR

Okres realizacji projektu: od 2018-01-01 do 2023-06-30

Wydatki kwalifikowalne: 2 800 000,06

Wnioskowane dofinansowanie: 2 660 000,00

Grupą docelową projektu są mieszkańcy obszaru LSR zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia. Głównym problemem grupy docelowej jest wykluczenie społeczne. Z diagnozy obszaru objętego LSR wynika, że problemy osób z grupy docelowej. to: niewystarczające kwalifikacje. w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, które wymagają podniesienia lub aktualizacji, niewystarczające powiązanie kierunków kształcenia i potrzeb lokalnego rynku pracy, oddalenie od głównych szlaków komunikacyjnych i słabo rozwinięta komunikacja publiczna, niewystarczająca aktywność społeczna dużej części mieszkańców połączona z "syndromem wypalenia" wśród lokalnych liderów.

Głównym celem projektu jest rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023r. W ramach projektu zaplanowano wsparcie do 30.06.2023 r. 404 mieszkańców obszaru LSR (237K i 167M), objętych LSR w zakresie włączenia społecznego, w tym 350 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (210K i 140M) oraz 54 osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym W ramach projektu zaplanowane są nabory i wypłacenie grantów w ramach celu szczegółowego 3.1 LSR, co ujęte zostało w 3 zadaniach merytorycznych:

1) Wybór proj. objętych grantem – aktywizacyjnych i społeczno-zawodowych;

2) Wybór proj. objętych grantem - kluby młodzieżowe, inne z obszaru aktywizacji i integracji o charakterze środowiskowym;

3) Wybór proj. obj. gran.- lider lub animator aktyw. lokal. oraz obywatel., in. rozw. w zakresie org. społ. lokal. i animacji społ., usługi wzajemnościowe, samopomocowe. Zaplanowano łącznie min.6 naborów projektów objętych grantem.

Realizacja zadań przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników rezultatu zgodnych z programem oraz tych charakterystycznych dla projektu.

 Wskaźniki obligatoryjne:

  1. os. zagr. ubóst. i wykl. społ.:

a) pracujących po opuszczeniu programu – 14 os.,

b) poszukujących pracy - 40% osób biernych zawodowo objętych działaniami o charakterze zawodowym,

c) u których wzrosła aktywność społeczna -198 os.

 

Wnioskodawca planuje osiągnięcie wskaźników:

Wskaźniki produktu:

a) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 60 osób,

b) Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 14 osób

c) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 60 osób

Wskaźniki rezultatu:

a) efektywność społeczna - 21 osób

b) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 34 osoby,

c) Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 10 osób,

logotypy kolor flaga

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.