PROJEKTY GRANTOWE PROW

Witamy na naszej stronie

NABORY 2022

 

 

 

O PROJEKCIE GRANTOWYM PROW – konkurs 1/2022/G

Umowa o przyznanie pomocy nr 01662- 6935 - UM0220001/23 zawarta w dniu 16.08.2023 r. w Toruniu z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Tytuł projektu: Wandrychy po borowiackich fyrtlach - organizacja wydarzeń integracyjnych i aktywizujących oraz szkoleń dla mieszkańców obszaru LSR.

Cel: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację oddolnych przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych oraz szkoleń służących wzmocnieniu kapitału społeczności lokalnej oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa Borów Tucholskich w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD pn. "Wandrychy po borowiackich fyrtlach - organizacja wydarzeń integracyjnych i aktywizujących oraz szkoleń dla mieszkańców obszaru LSR."

Opis projektu: Zakres operacji obejmuje realizację oddolnych przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, służących wzmocnieniu kapitału społeczności lokalnej oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa Borów Tucholskich w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD.
Operacja przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.1 LSR „Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku”, odpowiadającemu przedsięwzięciu „Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców LSR” poprzez zaplanowane do osiągnięcia wskaźniki produktu określony w LSR „liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych innych niż szkoleniowe w ramach środków LS”) – 16 przedsięwzięć i „liczba szkoleń w ramach środków LSR” – 4 przedsięwzięcia w tym:

Wskaźnik: liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR
ZADANIE NR 1 Organizacja zlotu harcerskiego z okazji 15-lecia reaktywacji i nadania imienia Hufcowi ZHP Tuchola.
ZADANIE NR 2 Szalone borowiackie warsztaty
ZADANIE NR 3 Od Biskupina do grodziska Raciąż - organizacja wyjazdów dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych.
ZADANIE NR 4 Najazd kasztelana raciąskiego na borowiackie szkoły -organizacja żywych lekcji historii dotyczących czasów średniowiecznych na terenach Borów Tucholskich.
ZADANIE NR 5 BOROWIACKA ZORTA ZIÓŁ - czyli warsztaty zielarskie dla mieszkańców obszaru LSR.
ZADANIE NR 6 Skarby z Borów - cykl warsztatów rękodzielniczych dla seniorów i dzieci.
ZADANIE NR 7 BOROWIACKIE LABORATORIUM
ZADANIE NR 8 Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację warsztatów i spotkania integracyjno-aktywizacyjnego z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego
ZADANIE NR 9 "Borowiackie biegi na orientację" - warsztaty dla nauczycieli
ZADANIE NR 10 Wandrychy po borowiackich fyrtlach
ZADANIE NR 11 Aktywność na TAK
ZADANIE NR 12 Borowiacy biegają
ZADANIE NR 13 "Cu wef Borowiackiej grapie je - warsztaty kulinarne"
ZADANIE NR 14 Dychtownie zdobiony świerk - warsztaty ekologiczno - rękodzielnicze dla mieszkańców z obszaru LSR.
ZADANIE NR 15 Morsy z Borów Tucholskich poznają świat

Wskaźnik: liczba szkoleń w ramach środków LSR
ZADANIE NR 16 Bory Tucholskie dla seniora ...i nie tylko - szkolenie dla przewodników turystycznych
ZADANIE NR 17 Szkolenie dla osób działających w kulturze
ZADANIE NR 18 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wśród kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.
ZADANIE NR 19 Organizacja szkoleń z obsługi studia nagrań

Łącznie w wyniku realizacji zadań wchodzących w skład operacji zostanie osiągnięty następujący rezultat:
• 707 osób, które wzięły udział w wydarzeniach integracyjnych i aktywizujących mieszkańców w ramach środków LSR” oraz
• 54 osoby (w tym 10 osób z grup defaworyzowanych), które wzięły udział w szkoleniach w ramach środków LSR
Grantobiorcy nie będą uzyskiwać dochodu w ramach realizowanych zadań (udział w wydarzeniach będzie nieodpłatny, publikacje będą udostępniane nieodpłatnie). Koszty stanowiące podstawę do oszacowania wartości grantów zostały obliczone na podstawie rozeznania rynku
Zgodnie ze wzorem umowy o powierzenie grantu, każdy Grantobiorca zobowiązany będzie do cyklicznego (min. raz na miesiąc) przesyłania szczegółowego harmonogramu realizacji wsparcia oferowanego w ramach projektu. Harmonogram realizacji wsparcia, o którym mowa składany będzie do LGD każdorazowo w terminie do 20-go dnia miesiąca na miesiąc następny. W związku z tym grantobiorcy podali przedziały czasowe, w ramach których będą realizowali swoje zadania.

Grantobiorcy zadeklarowali realizację niżej wymienionych zadań w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców lub zachowania dziedzictwa lokalnego Borów Tucholskich:

Efekty: Realizacja projektu grantowego przyczyni się do realizacji wskaźników zaplanowanych w LSR tj.:

Liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR 16,00
Liczba osób, które wzięły udział w wydarzeniach integracyjnych i aktywizujących mieszkańców 707,00
liczba osób z grup defaworyzowanych przeszkolonych w ramach środków LSR (jest to część z osób wskazanych we wskaźniku nr 2 "liczba osób przeszkolonych", ponieważ w LSR określono wskaźnik "Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem w ramach środków LSR"  10,00

 
Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 264 215,00 zł

Projekt grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
________________________________________

 

 

 

O PROJEKCIE GRANTOWYM PROW – konkurs 2/2022/G

Umowa o przyznanie pomocy nr 01724- 6935 - UM0220003/23 zawarta w dniu 13.10.2023 r. w Toruniu z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Tytuł projektu: Borowiackie antrejki i nie tylko - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie"

Cel: Poprawa zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego Borów Tucholskich poprzez budowę obiektu małej architektury lub zakup/wykonanie elementu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej służących rozwojowi ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD pn. "Borowiackie antrejki i nie tylko - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie"

Opis projektu: Zakres operacji obejmuje rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach środków LSR.

Zrealizowany zostanie wskaźnik produktu określony w LSR Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR (4 szt.), w tym:
a) 2 nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:

- Harcerskie ślicznościowo - budowa małej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie osady Lasek (zad. nr 1)
- Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce nr 123/2 w Płazowie (zad. nr 2)

b) 2 przebudowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:

- Zakup i montaż siedzisk w amfiteatrze leśnym w Tucholi (zadanie nr 3)
- "No to hop!" - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej w Tucholi (zadanie nr 4)

Wszystkie obiekty będą ogólnodostępne i niekomercyjne. Zadania służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (są odpowiedzią na słabe i mocne strony obszaru wskazane w analizie SWOT zawartej w LSR). Koszty stanowiące podstawę do oszacowania wartości grantów zostały obliczone na podstawie rozeznania rynku.

Grantobiorcy zadeklarowali realizację niżej wymienionych zadań w zakresie „rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”:

Wskaźnik: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
ZADANIE NR 1 Harcerskie ślicznościowo - budowa małej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie osady Lasek.
ZADANIE NR 2 Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce nr 123/2 w Płazowie

Wskaźnik: Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

ZADANIE NR 3 Zakup i montaż siedzisk w amfiteatrze leśnym w Tucholi
ZADANIE NR 4 "No to hop!" - zakup i montaż ścianki wspinaczkowej w Tucholi.
Grantobiorcy zadeklarowali realizację niżej wymienionych zadań w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców lub zachowania dziedzictwa lokalnego Borów Tucholskich:

Efekty: Realizacja projektu grantowego przyczyni się do realizacji wskaźników zaplanowanych w LSR tj.:
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 2 sztuki
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 2 sztuki 
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR 26 430,00 osób

Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 193 264,00 zł

 

***

Umowa o przyznanie pomocy nr 01725- 6935 - UM0220004/23 zawarta w dniu 13.10.2023 r. w Toruniu z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Tytuł projektu: Borowiackie sztreki i nie tylko - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie"

Cel: Poprawa zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego Borów Tucholskich poprzez budowę obiektu małej architektury lub zakup/wykonanie elementu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej służących rozwojowi ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD pn. "Borowiackie sztreki i nie tylko - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie"

Opis projektu: Zakres operacji obejmuje rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach środków LSR.

Efekty: W wyniku realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące wskaźniki określone w LSR

 1. A) Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 5szt.:
 • Zakup leżaków betonowych wyłożonych listwami drewnianymi i udostępnienie ich turystom oraz mieszkańcom nad Jeziorem Okonińskim (zadanie nr 1)
 • Budowa rodzinnego placu nauki, zdrowia i zabawy w miejscowości Zalesie (zadanie nr 2)
 • Zakup ogólnodostępnej sauny mobilnej (zadanie nr 3)
 • Szlak śliwickich murali (zadanie nr 6) - 2 szt.
 1. B) Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 2 szt:
 • Strefa relaksu w Górniczym Ogrodzie - tworzymy infrastrukturę turystyczną w Górniczej Wiosce (zadanie nr 4)
 • Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działki nr ewid. 7/1 położonej w miejscowości Cierplewo, gmina Lubiewo (zadanie nr 5)

oraz

 1. C) Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR - 5 008 osób

Wszystkie obiekty będą ogólnodostępne i niekomercyjne. Zadania służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (są odpowiedzią na słabe i mocne strony obszaru wskazane w analizie SWOT zawartej w LSR). Koszty stanowiące podstawę do oszacowania wartości grantów zostały obliczone na  podstawie rozeznania rynku.

Grantobiorcy zadeklarowali realizację niżej wymienionych zadań w zakresie „rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”:

Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 287 569,00 zł

 

***

 

 

Umowa o przyznanie pomocy nr 01722- 6935 - UM0220002/23 zawarta w dniu 27.09.2023 r. w Toruniu z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Tytuł projektu: Borowiackie bujawki i nie tylko - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie"

Cel: Poprawa zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego Borów Tucholskich poprzez budowę obiektu małej architektury lub zakup/wykonanie elementu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej służących rozwojowi ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD pn. "Borowiackie bujawki i nie tylko - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie"

Opis projektu: Zakres operacji obejmuje rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach środków LSR.

Efekty: W wyniku realizacji projektu zrealizowane zostaną wskaźniki produktu określone w LSR:

 1. Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 2 szt.:
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Wysoka (zadanie nr 2)
 • Figlowisko dla urwisów - czyli budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców w Żalnie (zadanie nr 3)

 Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 2 szt.:

 • Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzozie (zadanie nr 1)
 • Budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie działki nr ewid. 285/9 położonej w miejscowości Minikowo (zadanie 4) oraz

 Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR - 1 818 osób

 Wszystkie obiekty będą ogólnodostępne i niekomercyjne. Zadania służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (są odpowiedzią na słabe i mocne strony obszaru wskazane w analizie SWOT zawartej w LSR). Koszty stanowiące podstawę do oszacowania wartości grantów zostały obliczone na  podstawie rozeznania rynku.

Grantobiorcy zadeklarowali realizację niżej wymienionych zadań w zakresie „rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”:

Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 199 674 zł

 

 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
________________________________________

 

 

 NABORY 2020

 

O PROJEKCIE GRANTOWYM PROW – konkurs 2/2020/G   

Umowa o przyznanie pomocy nr 00945-6935-UM0220005/20 zawarta w dniu 08.09.2020 r. w Toruniu zawarta z Województwem Kujawsko-Pomorskim 

Tytuł operacji: Borowiaki majo szmaka na szportowna robota - organizacja wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców obszaru LSR. 

Cel operacji: Celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację oddolnych przedsięwzięć  integracyjnych i aktywizacyjnych, służących wzmocnieniu kapitału społeczności lokalnej oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa Borów Tucholskich  w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD pn.  "Borowiaki majo szmaka na szportowna robota - organizacja wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców obszaru LSR.".

Opis operacji: Zakres operacji obejmuje realizację oddolnych przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, służących wzmocnieniu kapitału społeczności lokalnej (6 zadań) oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa Borów Tucholskich  (15 zadań) w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD.  Operacja przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.1 LSR „Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku”, odpowiadającemu przedsięwzięciu „Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców LSR” poprzez zaplanowany do osiągnięcia wskaźnik produktu określony w LSR „liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR – 21 przedsięwzięć. 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu  „Liczba osób, które wzięły udział w wydarzeniach integracyjnych i aktywizujących mieszkańców w ramach środków LSR” na poziomie 1839 osób. Wszystkie wydarzenia mają charakter otwarty. Grantobiorcy nie będą uzyskiwać dochodu w ramach realizowanych zadań (udział w wydarzeniach będzie nieodpłatny, publikacje będą udostępniane nieodpłatnie).  Zadanie nr 19 ma charakter inwestycyjny (zakup instrumentów muzycznych i koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu z okazji Święta Niepodległości i X- lecia orkiestry). 

Cele i przedsięwzięcia LSR wynikają bezpośrednio z analizy SWOT przeprowadzonej w LSR, która jednocześnie stanowi uzasadnienie potrzeby realizacji zadań w projekcie grantowym. Zadania realizowane w ramach projektu grantowego są odpowiedzią na słabe strony obszaru (problemy) jakimi są m.in. ograniczona oferta form spędzania czasu wolnego, w szczególności dla seniorów i młodzieży, niewystarczająca aktywność mieszkańców, niska świadomość ekologiczna mieszkańców oraz potrzeba promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego (projekt nie dotyczą wprawdzie typowej promocji dziedzictwa, ale mają na celu zachowanie naszego dziedzictwa poprzez realizację różnorodnych działań).

Zadania realizowane w ramach projektu grantowego wykorzystują ponadto mocne strony obszaru:  działania na rzecz budowy tożsamości regionalnej – borowiackiej, żywe tradycje kulturowe, historyczne, kulinarne, bogata działalność artystyczna i rękodzielnicza, liczne organizacje pozarządowe. Na tej podstawie  stwierdza się także, że zadania w ramach projektu grantowego służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. 

Efekty: Realizacja projektu grantowego przyczyni się do realizacji wskaźników zaplanowanych w LSR tj.:

- liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR – 21 szt.

- liczba osób, które wzięły udział w wydarzeniach integracyjnych i aktywizujących mieszkańców – 1 8839 osób

Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 209 276,00 zł

Projekt grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

________________________________________

 

 

O PROJEKCIE GRANTOWYM PROW – konkurs 3/2020/G  

Umowa o przyznanie pomocy nr 00945-6935-UM0220003/20 zawarta w dniu 08.09.2020 r. w Toruniu zawarta z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Tytuł operacji: U Borowiaków zawdy do uczby chanci - organizacja oddolnych inicjatyw szkoleniowych dla mieszkańców obszaru LSR Cel operacji:

Cel operacji: Celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację oddolnych inicjatyw szkoleniowych, służących wzmocnieniu kapitału społeczności lokalnej oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa Borów Tucholskich  w okresie realizacji Projektu Grantowego LGD pn. "U Borowiaków zawdy do uczby chanci - organizacja oddolnych inicjatyw szkoleniowych dla mieszkańców obszaru LSR."

Zakres operacji obejmuje organizację szkoleń w ramach środków LSR, przyczyniając się do  wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców oraz zachowania lokalnego dziedzictwa.Operacja wpisuje się w realizację celu ogólnego LSR „Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023 roku", ponieważ każde z zadań objętych projektem zawiera elementy edukacyjne, aktywizacyjne i integracyjne, które się nawzajem uzupełniają, tworząc atrakcyjną ofertę dla mieszkańców, kierując ich uwagę także na lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Operacja przyczyni się do realizacji celu szczegółowego LSR odpowiadającemu przedsięwzięciu 3.1.1 Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców LSR tj., aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku poprzez zaplanowany do osiągnięcia wskaźnik produktu określony w LSR „liczba szkoleń w ramach środków LSR”: 6 szkoleń. 

Łącznie w wyniku realizacji zadań wchodzących w skład operacji zostanie osiągnięty następujący rezultat: 160 osób przeszkolonych, w tym 39 osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem  w ramach środków LSR.Wszystkie szkolenia mają charakter otwarty. Grantobiorcy nie będą uzyskiwać dochodu w ramach realizowanych zadań. 

Grantobiorcy zadeklarowali realizację niżej wymienionych zadań w zakresie „wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”  lub „zachowania dziedzictwa lokalnego” Borów Tucholskich,  w tym:

• w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego:zadanie 1. szkolenie dla harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Tuchola w zakresie kreatywnej animacji,zadanie 3. szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa w turystyce,zadanie 4. „Gminne miejsce dla każdego" – szkolenie podnoszące wiedzę i umiejętności w pokonywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację w społeczności lokalnej,zadanie 5. szkolenie z zakresu turystyki i terenoznawstwa,zadanie 6. Szkolenie teatralne,

• w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego Borów Tucholskich:zadanie 2. „Bory i Borowiacy - nasze małe ojczyzny” - szkolenie z zakresu edukacji regionalnej.Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 59 350,00 zł

 Projekt grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

________________________________________

 

 

 

O PROJEKCIE GRANTOWYM PROW – konkurs 1/2020/G  

Umowa o przyznanie pomocy nr 00970-6935-UM0220004/20 zawarta w dniu 02.10.2020 r. w Toruniu zawarta z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Tytuł operacji: U Borowiaków dla gościów wandrychy i fajn sparch - budowa ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Cel operacji: ozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zakres operacji obejmuje budowę/przebudowę/modernizację obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR, przyczyniając się do rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
Zrealizowany zostanie wskaźnik produktu określony w LSR Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR (9 szt.), w tym:
a) 5 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:

- Rekonstrukcja wieży wyciągowej i szybu górniczego kopani Montania (zadanie nr 1)
- Budowa obiektów małej architektury na placu w Małym Gacnie (zadanie nr 3)
- Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Białe (zadanie nr 5)
- Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej jako obiektu małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn (zadanie nr 6)
- Budowa placu rekreacyjno - edukacyjnego w miejscowości Zalesie (zadanie nr 7)

b) 4 przebudowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:

- Budowa ogrodu sensorycznego w Lubiewie (zadanie nr 2)
- Wehikuł czasu w Trutnowie - budowa obiektu małej architektury (zadanie nr 4)
- Wyspa skarbów nad jeziorem Bysławskim - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Bysławiu (zadanie nr 8)
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Pamiętowie (zadanie nr 9)

Wszystkie obiekty będą ogólnodostępne i niekomercyjne. Zadania służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (są odpowiedzią na słabe i mocne strony obszaru wskazane w analizie SWOT zawartej w LSR). Koszty stanowiące podstawę do oszacowania wartości grantów zostały obliczone na podstawie rozeznania rynku lub kosztorysów inwestorskich.

 

 Projekt grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotypy kolor flaga

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.